Register- och integritetsbeskrivning

Detta är register- och integritetsförklaringen i enlighet med Rakennustuote Ristimäki Oy:s personuppgiftsföreskrift (10 och 24 paragraferna) och EU: s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Skapad 1.7.2021.

Genom att använda vår webbplats godkänner du behandlingen av information i enlighet med denna integritetsbeskrivning. Vi uppdaterar integritetsbeskrivningen vid behov och vi publicerar en ny version på vår webbplats. Fortsatt användning av vår webbplats efter uppdateringen anses vara godkännande av de modifierade villkoren.

Registeransvarig

Rakennustuote Ristimäki Oy, Teollisuustie 7, 15540 Lahtis

040 062 5248

ristimaki@rtristimaki.fi

www.rakennustuoteristimaki.fi

FO-nummer: 0687827-9

Registeransvarig kontaktperson

Verkställande direktör Teemu Valjento, 040 062 5248, ristimaki@rtristimaki.fi

Företaget har inte någon utnämnd dataskyddsansvarig.

Registrets namn

Rakennustuote Ristimäki Oy:s kund- och marknadsföringsregister

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter används för syften i enlighet med personuppgiftslagen, såsom:

 • För tillverkning, försäljning och fakturering av beställda tjänster
 • För marknadsföring av produkter och utveckling av tjänster
 • För hantering av kundrelationer och samarbetsavtal

Registrets informationsinnehåll

Information som ska lagras i registret är:

 • Personkundens förnamn, efternamn, e-postadress och telefonnummer samt gatuadress, postnummer och postanstalt
 • För företagskunden därutöver, personens befattning och företagets kontaktinformation (adress, e-postadress, telefonnummer)
 • Allmänt tillgänglig klassificeringsinformation och information om marknadsföringstillstånd och förbud
 • Klassificeringsinformation som tillhandahålls av personerna själv eller uppgifter som har samlats in med kundens samtycke
 • IP-adressinformation eller annan identifierare
 • Information som samlas in genom cookies
 • Beställnings-, fakturerings- och leveransuppgifter
 • Återkoppling från kunder
 • Uppgifter som har samlats in från vår social media på vår webbplats

Vanliga datakällor

Uppgifterna som lagras i registret fås från kunden t.ex. genom webbformulär och kontakter, e-post, telefon, avtal, kundmöten och andra situationer där kunden lämnar ut sin information.

Lagstadgade överföringar av information och överföringar av information till länder utanför EU och ETA

Vi lämnar personinformation i den utsträckning som tillåts och krävs enligt tillämplig lag.
För direktmarknadsföringsändamål enligt 19 § personuppgiftslagen.
För opinions- och marknadsundersökningar och liknande studier.

För att betjäna våra kunder så bra som möjligt kan vi lämna ut personuppgifter till företag, underentreprenörer och samarbetspartner i vårt nätverk som behandlar informationen endast inom de gränser som krävs för att tillhandahålla tjänsten. Våra partner använder inte informationen för andra syften och tillhandahåller inte informationen till tredje part.

Uppgifter kan också lämnas ut till länder utanför EU och EES, t.ex. för utförande av tekniskt underhåll och behandlingen av uppgifter av vår underleverantör.

Praxis för registrets integritet

Registret ska behandlas med vederbörlig försiktighet och uppgifterna som behandlas av informationssystemen ska skyddas vederbörligen. När registren används på internetservrar tas den fysiska och digitala säkerheten för deras hårdvara i tillräcklig mån i beaktande. Den registeransvariga ska se till att de lagrade uppgifterna, liksom åtkomsträttigheterna till servrarna och andra uppgifter som är avgörande för integriteten, behandlas konfidentiellt och endast av de anställda som har den arbetsuppgiften nämnd i sin arbetsbeskrivning.

Lagring av uppgifter

Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftet med registret. Dessutom kan viss information bevaras längre i den utsträckning som är nödvändig för att uppfylla lagstadgade skyldigheter, som till exempel redovisnings- och konsumenthandelsansvar.

Cookies

Vår nättjänst använder cookies så att vi kan erbjuda vår tjänst så användarvänlig och högklassig som möjligt.

Vi använder programvaran Google Analytics på vår webbplats, med vars hjälp vi kan spåra användaraktiviteten på vår webbplats. Vi får information t.ex. om vilket innehåll på vår webbplats som är intressant, hur lång tid användare använder tid på webbplatsen och vilka sökord som når våra webbplats. Denna information är anonym, så vi får ingen personlig information från någon användare. Besökaren har möjlighet att begränsa eller förbjuda användningen av cookies.

Granskningsrätt och rätt att begära rättelse eller radering av uppgifter

Alla som har sina uppgifter i registret har rätt att:

 • granska sina uppgifter i registret,
 • kräva korrigering av felaktiga uppgifter eller komplettering av ofullständiga uppgifter
 • begära att sina personuppgifter ska raderas från registret (”rätten att bli glömd”).
 • andra rättigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning, såsom begränsningar för behandling av personuppgifter i vissa situationer.

Om en person vill granska de uppgifter som lagras om honom eller henne eller begära en korrigering, måste begäran skickas skriftligen till den registeransvariga. Om det behövs kan den registeransvariga be den begärande att bevisa sin identitet. Den registeransvariga kommer att svara kunden inom den tidsram som anges i EU:s dataskyddsförordning, vanligtvis inom en månad.

Vi kommer att radera, korrigera eller komplettera felaktig onödiga uppgifter för behandling på eget initiativ eller på begäran av personen.